Branches and centers

  1. Main office LLC MDO  “Argun” Dushanbe city, F.Niyozi 36 str.
  2. Branch LLC MDO  “Argun” Dushanbe city, Gafurov 4a str.
  3. Branch LLC MDO  “Argun” Sogd Region, Hojent city. Yakubov str. 1/4
  4. BSC LLC MDO  “Argun” I. Somoni district.  Dushanbe Shohtemur 32 str.
  5. BSC LLC MDO  “Argun”  Firdavsi district. Dushanbe, Firdavsi 61 str.
  6. BSC LLC MDO  “Argun” Sino district, Dushanbe, I. Somoni 57 str.
  7. BSC LLC MDO  “Argun” Shohmansur district, Dushanbe. Muhammad 3/11 str.
  8. BSC LLC MDO  “Argun” Tursunzade city, B.Gafurov 5a str.
  9. BSC LLC MDO  “Argun” Yavan city, Rajabov str.